jeudi 28 juin 2007

Biến Cố 30 tháng Tư

Cái Nhìn Của Các Nhà Lão Thành Cách Mạng Về Biến Cố 30 tháng Tư: http://www.hotmit.com/mega/Cai Nhin Cua Cac Nha Lao Thanh Cach Mang Ve Bien Co 30-4.mp3

Biến Cố 30-4 Qua Cái Nhìn Của Hai Người Lính Ở 2 Bên Chiến Tuyến: http://www.hotmit.com/mega/Bien Co 30-4 Qua Cai Nhin Cua Nguoi Linh O 2 Ben Chien Tuyetn.mp3

16 Tấn Vàng http://www.hotmit.com/mega/16 Tan Vang.rar

Diễn Ðàn Hộtmít -> Truyện Audio

Aucun commentaire: