mardi 26 juin 2007

youtube NM Triết

http://www.youtube.com/results?search_query=%22nguyen+minh+triet%22&search=Search

http://www.youtube.com/
http://www.veoh.com/browse/videos.html

---
Nguyen Minh Triethttp://www.youtube.com/watch?v=J0aPTbwDezM

---
http://www.youtube.com/watch?v=hqe9q5afZy0

---
Kỳ - Triết
Mắt nhìn mắt, tay cầm tay!
DCVOnline – Phóng sự đặc biệtThành công của Đảng và nhà nước Việt Nam trong việc tăng cường và phát triển đại đoàn kết dân tộc, hướng tới một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh. (Videos & Photos)

- syhoang nói về nguyencaoky

---http://www.youtube.com/watch?v=hY823nhSmMA

---http://www.youtube.com/watch?v=GS8OuhqrXoQ

---http://www.youtube.com/watch?v=LEFm4G-osy4

Aucun commentaire: