vendredi 15 juin 2007

Bs Nguyễn Khắc Viện, Đỗ vỡ niềm tin vào CNCS

- Bs Nguyễn Khắc Viện, sáng lập viên Hội Liên Hiệp VK tại Pháp
Đỗ vỡ niềm tin vào CNCS
http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=1293&cat=19

http://lichsuviet.cjb.net/articles.asp?page=2&cat=19&month=&year=&keyword=&action=category

- Ls Nguyễn Mạnh Tường
http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=423&cat=19

Aucun commentaire: