dimanche 17 juin 2007

Video: Victims of Communism: President Bush

Video: Victims of Communism: President Bush
6/12/2007 Washington DC

Tưởng nhớ những nạn nhân của chủ nghĩa / những chế độ cộng sản trên thế giớiVictims of Communism: President Bush - part 1
President Bush's comments at the dedication of a memorial honoring the victims of communism
Time: 09:51
http://www.youtube.com/watch?v=AU7-5xd98ug

---Victims of Communism: President Bush - part 2
Second part of his comments
Time: 03:07
http://www.youtube.com/watch?v=nzbRhZpvJwQ


---

Victims of Communism: Rep Lantos 07:25

Victims of Communism: Rep Lantos - part 2 02:39

Victims of Communism: Rep. Rohrabacher 01:25

Victims of Communism: Opening Invocation 00:43

---
UE: Nghị quyết 1481 kết án CNCS là tội ác chống nhân loại (25/1/2006)

Aucun commentaire: